Verdiepend aan de slag vanuit een systeemgerichte benadering.

Betrokken buitenstaander

De werkwijze van DiaVentie kenmerkt zich door een combinatie van hoge betrokkenheid & professionele distantie. Beide zijn nodig om het vraagstuk en haar context zo scherp mogelijk in beeld te krijgen.

Beproefd & Innovatief

Afhankelijk van de vraagstelling maken we gebruik van beproefde instrumenten én innovatieve werkvormen. We organiseren in een vroeg stadium al veel participatie. Dat helpt niet alleen voor een gedragen probleemanalyse, maar maakt vaak ook zichtbaar wat er nog meer of juist eigenlijk echt speelt.

Systeemgericht veranderen

We brengen het krachtenveld rondom de gewenste verandering in kaart en onderzoeken patronen in bovenstroom en onderstroom. Wat maakt het vraagstuk nu werkelijk complex? Wat is belangrijk vanuit het verleden? Wat of wie houden het mede in stand? Wat heeft het systeem te ‘leren’?

In de veranderaanpak spelen we hier actief op in door recht te doen aan het geheel en erkenning voor verschillende posities en bijdragen. Dat betekent echter geen fluwelen handschoen of ‘anything goes’. Systeemgericht veranderen gaat vaak juist over het creëren van duidelijkheid en heldere keuzen.

Vertragen & Versnellen

Meer van hetzelfde is in het geval van een weerbarstig vraagstuk meestal niet de route naar succes. Vernieuwende oplossingen vinden die houtsnijden vraagt daarom eerst vertragen. Stilstaan bij de werkelijke vraag, het begrijpen en inzichtelijk maken van het systeem en haar patronen is vaak een essentiële voorwaarde.

Vanuit de vertraging worden andere perspectieven mogelijk die ruimte creëren voor een doorbraak; voor wezenlijke inzichten over wat de toekomst vraagt. Vanuit die essenties geven we verder vorm aan diensten, processen en gedrag. Met nieuw of hervonden elan ontwikkelen we tempo op weg naar blijvende resultaten!

Maatwerk in Interventies

Op basis van de analyse bepalen we welke veranderaanpak en interventies nodig zijn om het systeem in beweging te krijgen, mensen in hun kracht te zetten en de ambitie dichterbij te brengen. Maatwerk staat centraal: geen blauwdruk, maar een specifiek ontworpen aanpak, prikkelende adviezen en verrassende werkvormen.